АктуелноОхрид

Свикана 10-та седница на Советот на општина Охрид

На 18,04.2022 година во понеделник е закажана 10-та седница на охридскиот Совет. Предвидени се вкупно 24 точки на Дневниот Ред и тоа:

1.       Советнички прашања.

2.       Предлог-одлука за примање на донација од Државна Видеолотарија-Касинос Аустриа ДОО Скопје во уредување-реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка во општина Охрид.

3.       Предлог-програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2022 година.

4.       Предлог-одлука за измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1).

5.       Предлог-одлука за измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2).

6.       Предлог-одлука за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година (НБ).

7.       Предлог-одлука за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1).

8.       Предлог-одлука за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година (Т1).

9.       Предлог-одлука за измена и дополнување на буџетот на ЕЛС Општина Охрид за 2022 година.

10.   Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за реализација на проектот „Поддршка на регионалниот економски развој преку туризмот, културата и другите економски дејности“ преку партиципација и сопствено учество на општина Охрид.

11.   Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за авто такси превоз на патници во општина Охрид.

12.   Предлог-одлука за донесување Правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебрца.

13.   Предлог-одлука за изменување на Правилникот за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Охрид.

14.   Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за воведување на нова дејност на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.

15.   Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.

16.   Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на ценовникот на слуги на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.

17.   Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП„Охридски комуналец“ Охрид (Пречистен текст).

18.   Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2021 година со инегриран финансиски извештај за 2021 година.

19.   Предлог-одлука за формирање Локален Совет за превенција на подрачјето на општина Охрид.

20.   Предлог-одлука за давање на користење недвижен имот – урбана опрема.

21.   Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот на членови на комисија за урбанизам.

22.   Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 2.78 од Детален урбанистички план за 6-та УЗ, УБ 6.2 опфат 1, општина Охрид.

23.   Предлог-одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 1 (КП 1688/2 и дел од КП 1688/1) и ГП 2 (КП 1688/1 и дел од КП 1687/1) во ДУП за станбена населба „Радојца Новичиќ” во КО Охрид 4 – Општина Охрид.

24.   Предлог-одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 1 формирана на КП 4514/1 и делови од други КП и ГП 2 формирана на дел од КП 4500 и делови од други КП во ДУП за 11-та Урбана Единица – Охрид, МЗ Видобишта во КО Охрид 4, Општина Охрид.

Седницат ќе започне во 9 часот.