АктуелноОхрид

Јавен повик за финансиска поддршка на верифицирана организација која ќе спроведе обука за лица со попреченост

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02), член 306 став 2 од Законот за социјална заштита (Сл. Весник бр. 104 од 23.05.2019 година), Одлука на Советот на општина Охрид број 08-2982/10 од 15.03.2022 година, како и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ВЕРИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА/ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ЌЕ СПРОВЕДЕ ОБУКА НА ЛИЦА КОИ ЌЕ СЕ СТЕКНАТ СО СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Општина Охрид за буџетската 2022 година, согласно програмата за социјална и здравствена заштита предвидува финансиски да поддржи верифицирна организација/институција која работи на територијата на општина Охрид и која ќе спроведе и води процес за обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за завршена обука за лична асистенција, верифицирана од ЈУ Центар за образование на возрасни.

Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата со потешка и најтешка телесна попреченост и лицата со целосно оштетен вид на возраст од 18 до 65 години во нивното осамостојување, согласно нивните индивидуални потреби.

Општина Охрид со овој јавен повик ќе избере организација/институција која согласно член 22 од Законот за образование на возрасни и Правилникот за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возеасни поседува Решение за верификација на институцијата за образование на возрасни и е подготвена да координира комплетна услуга за обезбедување на лична асистенција на лица со попреченост. Притоа општина Охрид  се обврзува да го покрие надоместокот за обуката за стекнување со сертификат за личен асистент на лица со попреченост која ќе има обврска да ја спроведе избраната организација или институција.

Вкупната финансиска поддршка за оваа намена изнесува 240.000,00 денари. Средствата ќе се исплатат откако избраната организација или институција ќе достави финален извештај за реализирана обука со прилог: копија од сертификатите на минимум 10 обучени лица;.

 

повеќе на линкот