Охрид

Соопштение за спроведување јавен увид за урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на УП с.Горно Лакочереј

Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организира Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД, со 03-242-1/22 изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“-Струга, д.е. Скопје

 

повеќе на ЛИНКОТ