АктуелноНаш изборНаш ИзборОхрид

Свикана осмата седница на Советот на општина Охрид

Охридските советици во четврток 10,02 ќе ја одржат осмата седница. Предвидени се 42

 

Седточки од Дневниот  ред и тоа:

 1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 2. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за јавни и комунални дејности.
 3. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за финансии и буџет.
 4. Предлог-решение за избор на член во статутарно – правна комисија.
 5. Предлог-оперативна програма за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на општина Охрид за период март 2022 – март 2023 година.
 6. Предлог-одлука за донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид.
 7. Предлог-одлука за остварување на субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца.
 8. Предлог-одлука за давање согласност на правилникот за давање дополнителни услуги од страна на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) при општина Охрид.
 9. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката бр.02-267/2 од 05.11.2015 и 02-135/5 од 24.03.2016 година за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски пазар Охрид.
 10. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 177 КО Пештани.
 11. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2154/2 и 2154/3 КО Лескоец.
 12. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2391 и 2393/1 КО Лескоец.
 13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2553/1 и 2553/2 КО Долно Лакочереј.
 14. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1227 и 1228 КО Плаќе.
 15. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1428 КО Велестово.
 16. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 6284/5 КО Охрид 4.
 17. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1482 и 1499 КО Трпејца.
 18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 и 869/2 КО Охрид 4.
 19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
 20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1310 КО Лескоец.
 21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1486/1 и 1486/2 КО Трпејца.
 22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1489/1 КО Пештани.
 23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2902/1 КО Коњско.
 24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 4228/4 КО Охрид 4.
 25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1142 и 1341/1 КО Долно Лакочереј.
 26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2377/1 КО Долно Лакочереј.
 27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1620 и 1621/2 КО Лескоец.
 28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 162/1 КО Охрид 4.
 29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2905/1, 2905/2 и 2905/5 КО Елшани.
 30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 252/2 и 252/3 КО Велестово.
 31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 624/1, 621/1 и 623 КО Велестово.
 32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2288 КО Љубаништа.
 33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
 34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4 (втор предмет).
 35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1491 КО Трпејца.
 36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2472/1 КО Коњско.
 37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2867 и 3295 КО Коњско.
 38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3005/1 и 893/11 КО Коњско.
 39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3042/1 КО Елшани.
 40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3192/2 КО Коњско.
 41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.13890/3 КО Охрид 3.
 42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.1923/1 и 1923/2 КО Охрид 4.

Седницата ќе започне во 9 часот во општинската зграда.