АктуелноНаш изборНаш ИзборОхрид

Свикана деветата седница на Советот на општина Охрид

Советниците на општина Охрид за вторник 15 март ќе ја одржат девет

ата седница, Предвидени се следните точки од Дневниот ред:

 1. Предлог-одлука за формирање Совет за заштита на потрошувачите.
 2. Предлог-одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица.
 3. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипед.
 4. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за давање дополнителни услуги од страна на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) при општина Охрид.
 5. Предлог-одлука за донесување Правилник за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид од фонд за иновации.
 6. Предлог-одлука за учество на општина Охрид во реализација на програмска активност за обезбедување на услугата личен асистент на лица со попреченост.
 7. Предлог-одлука за прифаќање на иницијатива и отстапување на времено користење простор за формирање на Центар за церебрална парализа и други нарушувања на психомоторниот развој во општина Охрид.
 8. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата и проширување на Буџетот на општина Охрид за 2022 година.
 9. Предлог-одлука за дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Охрид за 2022 година.
 10. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП„Охридски комуналец“ Охрид бр.02-242/3 од 17.02.2015 година.
 11. Предлог-одлука за отстапување на користење паркинг простори од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
 12. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Билјанини извори“- Охрид.
 13. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и јавни паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈП ВОДОВОД Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот од работењето на „ЈП Нискоградба – Охрид“ – Охрид за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2021-2023 за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01.2021 до 312.2021 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2021 до 312.2021 година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2021 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2021 година за периодот од 01.01.2021 – 31.12.2021 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за детска заштита за 2021 година за период од 01.01.2021 – 31.12.2021 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од 01.01.2021 до 312.2021 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година.
 33. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 34. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната Програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
 35. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 36. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната Програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 37. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 38. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата други комунални услуги за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 39. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
 40. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 41. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 42. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот од 01.0 до 31.12.2021 година.
 43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2021 година и Извештајот за годишниот попис за 2021 година.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07.2021 до 12.2021 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
 47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
 50. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 51. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 52. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 53. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 54. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
 55. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
 56. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
 57. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 58. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за финансиското работење на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2021 година.
 59. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2020/2021 година.
 60. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички Проект со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_2.5.68, поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за КП 16682 и дел од КП 16679/1, КО Охрид 3 во ДУП за УЗ 2, дел од блок 2.5-опфат 1 со намена А1-домување во станбени куќи (А1.2 – домување во станбени куќи), општина Охрид.
 61. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на две градежни парцели на ГП 7.2.31 формирана на дел од КП 8207 и дел од КП 8204/2 во КО Охрид 1 во ДУП УЗ 7 блок 7.2, опфат 2 Охрид, општина Охрид.
 62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.39 и КП.бр.736 КО Вапила.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 80/1 КО Долно Лакочереј.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 400/1 и 400/2 КО Лескоец.
 65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.908/3 и КП.бр.1185 КО Оровник.
 66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1179 КО Лескоец.
 67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1251 КО Лескоец.
 68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1489/1 КО Пештани.
 69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1681 КО Лескоец.
 70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1841 и 1842/1 КО Лескоец.
 71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1915/1 КО Лескоец.
 72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2022 КО Горно Лакочереј.
 73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2058 КО Лескоец.
 74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2141 КО Охрид 4.
 75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2402/1 КО Лескоец.
 76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 566, 1/133, 1099 и 568 КО Горно Лакочереј.
 77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1341/1, 612/17 и 612/20 КО Долно Лакочереј.
 78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1993 КО Долно Лакочереј.
 79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2048/1 КО Долно Лакочереј.
 80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2180 КО Долно Лакочереј.
 81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2537 КО Долно Лакочереј.
 82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 913/4 КО Оровник.
 83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1978/1 и КП.бр.1978/2 КО Лескоец.
 84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 8655/5 КО Охрид 2.

Седницата ќе започне во 11 чаот.