Охрид

Јавен оглас за поставување на реклами на урбана опрема – автобуски постојки

Врз основа на  Програмата за урбана опрема бр.08-17370/42 од 22.12.2022 година и член 4 од Одлуката за поставување реклами на урбана опрема –автобуски постојки на подрачјето на општина Охрид за периодот 2023-2028 бр.08-5339/7 („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 5/23 ), Градоначалникот на општина Охрид објавува:

повеќе на ЛИНКОТ