АктуелноОхрид

Свикана 19. седница на Советот на општина Охрид

Советот на општина Охрид на ден 15.11.2022 година ( вторник ) со почеток во 10:00 часот, ќе ја одржи 19. седница. На неа предвидени се следните точки од Дневниот ред:

Усвојување на Записникот од 14-та седница и Записникот од 16-та седница

 

 1. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година.
 2. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за поттикнување на развојот на турузмот на општина Охрид за 2022 година.
 3. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за финасиските потреби на ТППЕ Охрид за 2022 година.
 4. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за заштита на животна средина и природа за 2022 година.
 5. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за спорт и рекреација за 2022 година.
 6. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за млади и невладини организации за 2022 година.
 7. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2022 година.
 8. Предлог-Програма за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година (Т1).
 9. Предлог-Програма за измени и дополнувања на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА).
 10. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година.
 11. Предлог-Програма за измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година.
 12. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за јавно осветлување за 2022 година.
 13. Предлог-Програма за измени и дополнувања на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2022-2024 година.
 14. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2022 година.
 15. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2022 година.
 16. Предлог-Програма за измени и дополнувања на програмата за одржување на јавна чистота за 2022 година.
 17. Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за 2022 година.
 18. Предлог-oдлука за донесување на буџетскиот календар.
 19. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09. 2022 година.
 20. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.07. – 30.09.2022 година.
 21. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
 22. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
 23. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.07. до 09.2022 година.
 24. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
 25. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на оперативниот план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата на општина Охрид.
 27. Предлог-одлука за давање во закуп на недвижен имот.
 28. Предлог-одлука за изменување на Правилникот за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица.
 29. Предлог-одлука за утврдување на критериумите и постапката за доделување еднократна парична помош за новороденче.
 30. Предлог-одлука за прифаќање донација на спортска опрема и веслачки реквизити.
 31. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење спортска веслачка опрема и веслачки реквизити, сопственост на општина Охрид на Веслачкиот клуб „Горица Ремо“ – Охрид.
 32. Предлог-одлука за утврдување престанок на важност на одлуки за донесување план за парцелација.
 33. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 4.32, ГП 4.33, ГП 4.34, ГП 4.35, ГП 4.36, ГП 4.37, ГП 4.38, ГП 4.39, ГП 4.40, ГП 4.41, ГП 4.42, ГП 4.43, ГП 4.44, ГП 4.45, ГП 4.46, ГП 4.47 и ГП 4.48, сите на кп.бр. 497 во КО Велгошти во ДУП за дел од МЗ-15ти Корпус во Охрид.
 34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 75/2 КО Елшани.
 35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 99 и 1072  КО Косел.
 36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 149 КО Охрид 4.
 37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 252/6, 250/4 и 252/2  КО Велестово.
 38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 742/5 КО Косел.
 39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1233 КО Лескоец.
 40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1470, 1471 КО Лескоец.
 41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1835/1 КО Лескоец.
 42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1868 КО Велестово.
 43. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2010 КО Лескоец.
 44. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2039/1 КО Г.Лакочереј.
 45. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2050 КО Д. Лакочереј.
 46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2059/1 и 2059/3 КО Пештани.
 47. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2067 и 2068  КО Лескоец.
 48. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2115 КО Лескоец.
 49. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3031 КО Коњско.
 50. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3248 КО Коњско.
 51. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3272/1, 3274, 3273, 3272/5, 3272/3 КО Коњско.
 52. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 1 на Кп.бр. 869/1 КО Охрид 4.
 53. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 28 на Кп.бр. 869/1 КО Охрид 4.
 54. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1690 КО Лескоец.
 55. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 5864 КО Охрид 4.
 56. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 2803/2 КО Елшани.
 57. Предлог-одлука за изменување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1329/1, 1329/2, 1519/1, 1519/2 и 1519/3 КО Рамне.
 58. Предлог-одлука за изменување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13306 КО Охрид 3.