АктуелноОхрид

Одлука за неспроведување стратегиста оцена за планскиот документ урбанистички проект на градежни парцели Лескоец

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05,  81/05,  24/07,  159/08,  48/10,  124/10,  51/11,  123/12,  93/13,  42/14,  44/15,   129/15,  39/16 ,   99/18,  89/22 ),  Општина Охрид,   на ден26.12.2022 година, донесе

 

повеќе на ЛИНКОТ