Импресум

Порталот www.ohrid1.com е локален електронски медиум, кој продуцира и објавува вести, интервјуа , стории, видео и аудио емисии поврзани со градот Охрид, но и Македонија и светот.

Покрај останатото, Ohrid1.com е познат по тоа што објавува ексклузивни вести и стории кои ги немаат другите медиуми.

Издавач на порталот е фирмата ЛТ ТРЕИД ДООЕЛ Охрид.

РЕДАКЦИЈА:

Весна Баштованска
Љупчо Таневски
Кристијан Ставревски

Техничко лице:

Арбен Демировски