И Тетово се гуши, надминат прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри

„Ве информираме дека согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 188 мg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, истиот е надминат на мерното место Тетово.

Со тоа стапуваат на сила препораките и мерките согласно заклучоците од записникот од 40та седница на Владата на Република Македонија одржана на 28.11.2017 година“, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close