Изработен 3Д модел од ранохристијанската базилика кај Св. Еразмо

Со примена на фотограметриско снимање е изработен 3Д модел од ранохристијанската базилика кај Св. Еразмо, во близина на Охрид. Прецизната документација од оваа градба, првенствено е потребна за изработка на Проекти за конзервација на архитектурата и мозаиците, а 3Д моделот од базиликата кој го изработи д-р Христијан Талевски од Институтот за старословенска култура од Прилеп, стои во ФБ објавата на НУ Завод и музеј Охрид.

Повеќе може да се види на следниот линк:
https://cesium.com/ion/stories/viewer/?id=2c36a522-11d3-41d0-a69b-7caa724c357e&fbclid=IwAR12pUlzPbFEtCs5I-DM2hTm4KEaWza1wPlp52LVP__novnZAky3t0diY3o

Close