“Метропол” постави ограда на плажа која е сопственост на државата

Хотелот Метропол со метални огради кои почнуваат на копно и завршуваат во вода ги загради плажите пред себе кои не се во негова сосптвеност и припаѓаат на државата, поточно на сите граѓани.

Чива е земјата која е заградена јасно се гледа и од следниот документ:

Чиво е и кој има право на користење на целото земјиште околу хотелот Метропол и Белви ? Дали хотелите освен плажата загадиле и експлоатираат и друга земја ? Ова се прашања кои ги отвораат жители на селото Коњско, кои реагираат на противзаконското оградување на езерото кои според законите треба да е слободно за пристап на сите.

Close